آموزش استفاده از نرم افزار وقت سفارت

با توجه به نا هماهنگی های باز شدن وقت سفارت نرم افزار از روی سایت برداشته شده است. به روز رسانی نرم افزار

شاد و سربلند باشید
تیم برنامه نویسی ایران آنکارا

وقت سفارت آمریکا