بروز رسانی نرم افزار

با توجه به نا هماهنگی های باز شدن وقت سفارت نرم افزار از روی سایت برداشته شده است.

شاد و سربلند باشید
تیم برنامه نویسی ایران آنکارا

وقت سفارت آمریکا