سوپر ویزا

سوپر ویزا به افرادی تعلق می گیرد که فرزند یا نوه ی آنها شهروند کانادا محسوب می شوند و یا اقامت دائم کانادا را گرفته اند (PR). این نوع ویزا 10 ساله بوده و دارندگان این ویزا می توانند حداکثر دو سال به طور مستمر از آن استفاده کنند. از آنجا که اعتبار پاسپورت های ایرانی 5 سال است و تاریخ اعتبار ویزا نمی تواند بیش از تاریخ انقضای پاسپورت باشد، اعتبار این ویزا برای افراد ایرانی حداکثر 5 سال است.

شرایط لازم برای اخذ سوپر ویزا:

 • .والدین یا پدر مادر والدین فردی باشید که اقامت کانادا دارد ‌

 • .اجازه ی ورود به کشور کانادا را داشته باشید‌

 • از سایر شرایط اخذ ویزا برخوردار باشید.‌

تذکر:

افرادی که متقاضی سوپرویزا هستند نمی توانند همراه داشته باشند. فقط همسر فرد می تواند به عنوان همراه پرونده درخواست این ویزا را داشته باشد.

قبل از تصمیم گیری، مامور پرونده چندین مساله را مورد بررسی قرار می دهد. متقاضی این نوع ویزا باید به قصد ملاقات به کانادا سفر کند و به اختیار خود در پایان موعد مقرر کشور کانادا را ترک کند. مسائلی که در تصمیم گیری مامور پرونده تاثیرگذارند، از این قبیل است:

 • تعلقات متقاضی به کشور خود ‌

 • هدف از بازدید‌

 • وضعیت خانواده و شرایط مالی‌

 • دعوت نامه از جانب فردی که مقیم کاناداست‌

علاوه بر موارد فوق، مدارک زیر نیز باید در پرونده متقاضی موجود باشد:

 • مدارک دال بر استطاعت مالی فرزند یا نوه ی متقاضی که حداقل توانمندی مالی او در کانادا را نشان دهد، ‌

 • اظهار نامه ی فرزند یا نوه ی متقاضی مبنی بر حمایت مالی از افراد دعوت شده در طول مدت اقامت در کانادا‌

 • دارا بودن بیمه ی پزشکی معتبر کانادایی به مدت حداقل یک سال‌

 • انجام آزمایشات پزشکی (حداکثر یکسال قبل از سفر به کانادا)‌

پیکاپ ویزای آمریکا
سوپر ویزا

سوپر ویزا به افرادی تعلق می گیرد که فرزند یا نوه ی آنها شهروند کانادا محسوب می شوند و یا اقامت دائم کانادا را گرفته اند (PR). این نوع ویزا 10 ساله بوده و دارندگان این ویزا می توانند حداکثر دو سال به طور مستمر از آن استفاده کنند. از آنجا که اعتبار پاسپورت های ایرانی 5 سال است و تاریخ اعتبار ویزا نمی تواند بیش از تاریخ انقضای پاسپورت باشد، اعتبار این ویزا برای افراد ایرانی حداکثر 5 سال است.

شرایط لازم برای اخذ سوپر ویزا:

 • .والدین یا پدر مادر والدین فردی باشید که اقامت کانادا دارد ‌

 • .اجازه ی ورود به کشور کانادا را داشته باشید‌

 • از سایر شرایط اخذ ویزا برخوردار باشید.‌

تذکر:

افرادی که متقاضی سوپرویزا هستند نمی توانند همراه داشته باشند. فقط همسر فرد می تواند به عنوان همراه پرونده درخواست این ویزا را داشته باشد.

قبل از تصمیم گیری، مامور پرونده چندین مساله را مورد بررسی قرار می دهد. متقاضی این نوع ویزا باید به قصد ملاقات به کانادا سفر کند و به اختیار خود در پایان موعد مقرر کشور کانادا را ترک کند. مسائلی که در تصمیم گیری مامور پرونده تاثیرگذارند، از این قبیل است:

 • تعلقات متقاضی به کشور خود ‌

 • هدف از بازدید‌

 • وضعیت خانواده و شرایط مالی‌

 • دعوت نامه از جانب فردی که مقیم کاناداست‌

علاوه بر موارد فوق، مدارک زیر نیز باید در پرونده متقاضی موجود باشد:

 • مدارک دال بر استطاعت مالی فرزند یا نوه ی متقاضی که حداقل توانمندی مالی او در کانادا را نشان دهد، ‌

 • اظهار نامه ی فرزند یا نوه ی متقاضی مبنی بر حمایت مالی از افراد دعوت شده در طول مدت اقامت در کانادا‌

 • دارا بودن بیمه ی پزشکی معتبر کانادایی به مدت حداقل یک سال‌

 • انجام آزمایشات پزشکی (حداکثر یکسال قبل از سفر به کانادا)‌

پیکاپ ویزای آمریکا