وقت سفارت انگلیس در دبی

وقت سفارت انگلیس در دبی همه روزه به جز جمعه ها و شنبه هاباز میباشد به این صورت میباشد که سفارت انگلیس (VFS GLOBAL) اصل پاسپورت و مدارک را از متقاضی دریافت نموده و به هیچ عنوان به او بازنمیگردانند (مگر در درخواست های اقامتی یا SETTLEMENT ) و متقاضی میبایستی حداقل 8 روز تا 2 هفتۀ کامل در دبی اقامت داشته باشد تا مدارک و پاسپورت ایشان آمادۀ پیکاپ گردد. در برخی ‌
مواقع بنا به خواست سفارت ممکن است این مدت به 3 هفته ویا بیشتر به طول انجامد، ولی %90 در خواست ها به طور معمول 7 تا 12 روزه آمادۀ پیکاپ میشوند.